אישה גבר

אישה.

גבר.

אישה ?

גבר !

אישה וגבר ?!

גבר ואישה !!!

גבר – אישה – אישה –

גבר – אישה – גבר – אישה  =

גבראישה

אישהגבר

גבראישהגבראישה…..

גבר

גב

ר

אישה

איש

ה

גבר  ?

אישה ?

אי

שה

אההה….